En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), BAVIALTAS SL informa que és titular del lloc web www.samsara.es
D’acord amb les exigències de l’article 10 de la citada Llei, BAVIALTAS SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web es BAVIALTAS SL, amb CIF B62752670 i domicili social a AVDA. DIAGONAL,538 PRINCIPAL – 2º 08006 BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, al volum 34253, foli 175, hoja B – 246519 i inscripció 1ª.

L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: [email protected].

USUARI Y RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accès i ús pel lloc web de BAVIALTAS SL confereix la condició d’usuari, de manera que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de BAVIALTAS SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de BAVIALTAS SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.
Aquesta responsabilitat s’extendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis extesos per BAVIALTAS SL per a l’accès a certs continguts o serveis proporcionats pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades proporcionades per BAVIALTAS SL contràriament a l’especificat per las presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS Y EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

BAVIALTAS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pot accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap caps procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres lloc de la xarxa. Així mateix, tampoc garantitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BAVIALTAS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que puguesin derivar-se de la navegació pel seu web. En conseqüència, BAVIALTAS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

BAVIALTAS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contenido del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions de l’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admisible en dret i serà d’obligat compliment durnat el temps en el qual es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per d’altres posteriores.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb allò que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 de abril de 2016, BAVIALTAS SL informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals obtingudes per l’empresa, mitjançant els formularis de les seves pàgines, seran introduides en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de BAVIALTAS SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts.

Així, BAVIALTAS SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: AVDA. DIAGONAL, 538 PRINCIPAL – 2º 08006 BARCELONA.

Mentres l’usuari no comuniqui el contrari a BAVIALTAS SL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades,que l’usuari es compromet a notificar a BAVIALTAS SL qualsevol variació i que BAVIALTAS SL té el consentiment per a utilitzar-los amb la finalitat de poder fidelitzar la relació entre totes dues parts. Així mateix l’usuari autoritza Bavialtas S.L. perquè utilitzi les seves dades amb la finalitat d’enviar-li informació sobre els seus Serveis

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

BAVIALTAS SL, per ella mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com també dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, audio, vídeo, software o textos; marques o logos, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accès i ús, etc.).

Així doncs, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i li seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

TOTS ELS DRETS RESERVATS

En virtut del contingut dels articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Ley de Propiedad Intelectual, queden expressamente prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comericals, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de BAVIALTAS SL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de BAVIALTAS SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat. L’usuari huarà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que fos instal·lat a les pàgines de BAVIALTAS SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ

BAVIALTAS SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilizació indeguda del seu lloc web i continguts, o pel no compliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o adreçar-se a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. BAVIALTAS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

DADES UTILITZADES

Samsara és un servei per a establir relacions estables. Com a agència de relacions estables aporta un mètode basat en el coneixement personal de tots els clients, obtingut mitjançant entrevistes personals realitzades per psicòlegs, consultors i matchmakers i qüestionaris i adreçat exclusivament a persones sense cap tipus de relació sentimental actual, residents a Catalunya, i amb l’objectiu precisament d’aconseguir aquesta relació sentimental duradora. Per oferir aquests serveis, necessitem un seguit de dades, com són les dades de contacte (per exemple: adreça de correu electrònic), dades personals (per exemple: gènere i edat), característiques de la seva personalitat i els seus interessos (per exemple: aficions, preferències i antipaties), i en cas de contractar el servei, les dades de pagament necessàries. Excepte les dades de contacte i alguna dada personal (gènere, edat, nom i cognoms), aquesta informació no s’obté mai a través d’Internet sinó mitjançant entrevistes personals amb psicòlegs, consultors i matchmakers de SamSara. Per obtenir informació detallada d’aquesa metodologia, preguem que visitin la pàgina “Mètode SamSara” d’aquest web.
Les dades que formen el seu perfil li seran especificades durant l’entrevista i només seran compartides amb les possibles parelles que li siguin proposades. Les seves dades poden formar part d’anàlisis estadístiques orientades a millorar el nostre servei, però en cap cas la seva informació es mostrarà individualitzada. En el cas que SamSara cregui d’interès mostrar els resultats del servei que se li ha ofert, és a dir, com a “testimoni”. Li serà sol·licitada una autorització explícita i concreta, i fins i tot li serà comunicat el contingut del text del “testimoni” per a la seva aprovació prèvia a la publicació.

DIVULGACIÓ DE DADES A TERCERS

Si transmetem o facilitem dades a d’altres usuaris en el context de la prestació del servei, es fa de manera anònima.

Les seves dades personals no seran compartides amb tercers a no ser que sigui necessari per a la realització dels serveis oferits (per exemple, per a la facturació corresponent; o per a que Vd. pugui establir el contacte amb la parella proposada per SamSara).

SamSara s’ha compromès a complir amb els estàndards espanyols i europeus de protecció de dades personals estipulats per la Comissió Europea i, per tant, ha adoptat totes les mesures necessàries per protegir les dades personals dels usuris de SamSara d’acord amb les normes espanyoles i de la U.E. Per tant, la protecció de les dades personals és completament garantida.

INFORMACIÓ DEL PERFIL DELS ALTRES MEMBRES

Tingui en compte que cada cop que Vd. rebi el perfil anònim d’un altre client, aquest darrer rebrà també el seu propi perfil anònim. És un element essencial del servei de mediació per trobar parella estable. Si no està d’acord amb l’intercanvi d’informació, no ha de ser client de SamSara.